Všeobecné obchodní podmínky

Provozovatel služeb
Martina Jungrová
Semice 233  PSČ:289 17 Česká republika
Telefon: 721511579,

IČ: 616 34 816

Fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění

 

Objednávka a podmínky služby
Objednání služeb je možné telefonicky, emailem, případně formulářem. Odpovědí poskytovatelky a oboustranným schválením termínu je uzavřen smluvní vztah poskytovatelky a klienta/tky. Stávající termín je závazný pro obě strany. Obě strany mohou zrušit termín 24 hod předem.

Objednání na terapii, masáž nebo konzultaci je možné zrušit 24 hodin před sjednaným termínem. Pokud dojde k zrušení v kratším časovém horizontu, případně se nedostavíte, je nutné uhradit storno poplatek ve výši sjednané procedury.

V případech zvláštního zřetele hodných je možné požádat o individuální domluvu, právo na změnu však nevzniká automaticky.

 

Konzultace, terapie ani masáže nenahrazují lékařskou péči ve smyslu Zákona o zdravotních službách (372/2011 Sb.), zejména §2. Homeopatikem není myšleno léčivo ve smyslu Zákona o zdravotních službách (372/2011 Sb.), zejména §5 odst 2

Nikdy nenavrhuji klientovi ukončení léčby nebo vysazení léků.

Svým objednáním stvrzujete, že přicházíte na vlastní žádost a jste si vědom/a, že poskytnutá péče bude zvolena na základě vámi podaných informací o zdravotním stavu a provedena nelékařským zdravotnickým pracovníkem zároveň jste byl/a seznámen/a s cenou za poskytnuté služby na základě platného ceníku. Při masáži/ jiném ošetření jste nezamlčel/a žádné vám známé údaje o zdravotním stavu, které by mohli ovlivnit léčbu či ohrozit okolí.

Dále jste byl/a seznámen/a s léčebným režimem a vhodnými preventivními opatřeními.

Služby zde uvedené, jsou doplňujícího charakteru při vaší cestě ke zdraví. Mohou příznivě ovlivňovat a působit na stav člověka, avšak není zde deklarováno vyléčení či přebírání zodpovědnosti za klienta, to náleží pouze a výhradně péči lékaře či zdravotnickému zařízení.

Informace na webu jsou pouze informačního charakteru a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou klienta a autorka/ poskytovatelka za ně nenese žádnou odpovědnost.

Informace jsou důvěrné a nebudou poskytovány třetím stranám. Konzultace nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.

 

Cena a způsob platby
Cena za službu se odvíjí od ceníku uvedeného na webových stránkách https://martinajungrova.cz/cenik/

Cenu je možné uhradit v hotovosti, případně na účet vedený ve FIO bance. Daňový doklad vystavuji na požádání, a to včetně faktur.

Vyloučení ze služeb poskytovatelky
Poskytovatelka si nárokuje možnost vyloučit klienta ze svých služeb např. z důvodu nevhodného chování, zjištěním, že je klient pod vlivem drog/alkoholu.

Dále to mohou být zdravotní důvody neumožňující provedení masáže/ terapie. (Pokud si nejste jisti, že váš stav umožňuje provedení relaxačních procedur, kontaktujte svého ošetřujícího lékaře).

 

Autorská práva
Poskytovatelka je autorem a vykonavatelem autorských práv k službám a produktům, webům a jejich jednotlivým součástem, mají-li charakter autorského díla, není-li v rámci webů uvedeno jinak. Poskytovatelka je autorem a vykonavatelem autorských práv k součástem online produktů, mají-li charakter autorského díla. Užití díla bez souhlasu poskytovatelky či jakýkoliv jiný neoprávněný výkon práv k dílům je zakázán. Tento zákaz znamená zejména zamezení nedovoleného kopírování, přebírání a šíření a dalšího neoprávněného nakládání s weby, články, online záznamy, audiovizuálními díly a další.

 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je rovněž možné využít při řešení sporů mezi poskytovatelkou a zákazníkem ze smlouvy, v případě, jedná-li se o spotřebitelský spor.

 

Ustanovení odlišná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě uzavřené mezi poskytovatelkou a zákazníkem. Odlišná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.

 

Odpovědnost
Jestliže si klient není jistý svými zdravotními omezeními, měl by svou zdravotní situaci řešit se svým lékařem. Poskytovatelka není oprávněna posuzovat klientův zdravotní stav, může však v případě zjištění jednoho z výše uvedených zdravotních onemocnění neposkytnout klientovi objednanou službu.

V případě zrušení služby na základě kontraindikací je poskytovatelka oprávněna požadovat po klientovi celou částku za rezervovaný čas.

 

Některé kontraindikace pro poskytnutí služeb

infekční a nakažlivá onemocnění, akutní horečnaté a jiné závažné onemocnění spojené s celkovou tělesní slabostí a zhoršeným dýcháním;

akutní zánět kloubů nebo měkkých tkání v místě aplikace, nebo jiný zánět v těle;

nádorová onemocnění;

aktivní tuberkulóza;

závažné cévně srdeční choroby, poruchy srdečního rytmu, nestabilní vysoký krevní tlak (vyšší než 160/100), nestabilní angina pectoris, akutní infarkt myokardu, srdeční selhávání, implantovaný kardiostimulátor;

akutní zánět povrchních žil (nebo do uplynutí 6 měsíců po prodělaném zánětu), trombóza hlubokých žil;  

rozsáhlé varixy (žilní městky), bércový vřed nebo stav po prodělaném bércovém vředu;  poruchy krevní srážlivosti (hemofilie) a užívání tzv. antikoagulančních léků (např. Warfarin, Fraxiparin);  

bolestivé stavy po nehodách / operacích;  

pokročilejší formy osteoporózy;

psychické onemocnění v akutní fázi.

 

Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

 

Účinnost
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 15.6.2023 zveřejněním na webových stránkách https://martinajungrova.cz/.

Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://martinajungrova.cz/ popřípadě dalšími informačními kanály. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://martinajungrova.cz/ je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.